Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018

Στοχοθεσία Μαχητικών Τεχνών

Άρθρο του εκπαιδευτή Ευάγγελου Ζορμπά, πληροφορίες www.jkd.gr
Διδακτική Στοχοταξινομία
Η διαδραστική/αλληλεπιδραστική μάθηση δεν είναι μόνο θεωρητικά ή ακαδημαϊκά επιδιωκόμενη αλλά και πρακτικά ωφέλιμη και με αξιόλογα αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία. Δεν μπορείς να κατανοήσεις μία έννοια εάν πρώτα δεν τη θυμάσαι, αντίστοιχα δεν μπορείς να εφαρμόσεις τη γνώση εάν δεν την κατανοήσεις, η γνώση για να γίνει κτήμα μπορεί να γίνει εγγυημένα μόνο μέσω της μεταβίβασης της πληροφορίας σε τρίτους.

Στόχος της Ακαδημίας Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do είναι ο ασκούμενος με την απόκτηση γνώσης σε βάθος χρόνου μέσα από ενσώματη εμπειρία να έχει άμεση εμπλοκή στη διαδικασία μάθησης συμβάλοντας ενεργά στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία να αναλύσει και να φιλτράρει γνώσεις, πληροφορίες, να αναπτύξει απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες, ψυχολογική διαχείριση σε αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους, να εμπλουτίσει την εμπειρία του και να κάνει ένα προσωπικό αναστοχασμό με στόχο την εξέλιξη και εξύψωση. Χωρίς αναστοχασµό η βιωµατική δραστηριότητα είναι συνήθως άχρηστη και µπορεί και να ενισχύει λανθασµένες πεποιθήσεις και γνώσεις των µαθητών για τη γνώση.

Ένας στόχος είναι ένα προσωπικό ή οργανωτικό επιθυμητό τελικό σημείο στην ανάπτυξη, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι ξεκινούν, χωρίς ξεκάθαρους στόχους, μία μαχητική τέχνη ή αγώνισμα συνήθως ως χόμπι με εστίαση στην ανάπτυξη φυσικών κινητικών δεξιοτήτων και σωματικής εκγύμνασης, θεωρώντας ότι είναι ένα προιόν που με μιμητική συμμετοχή θα έχουν κάποιο υποτιθέμενο αποτέλεσμα. Η ημιμάθεια, η έλλειψη της ανάπτυξης του συναισθηματικού και γνωστικού τομέα έχουν πολύ φτωχά αποτελέσματα. Αναλογιστείτε πόσοι άνθρωποι αριθμητικά ασχολούνται με κάποιου είδους μαχητική τέχνη, την χρονική τους θητεία, το επίπεδο γνώσεων και ικανότητας εφαρμογής που αναπτύσσουν.

Στατιστικά σε δείγμα 10000 ανθρώπων που ξεκινούν μαχητικές τέχνες, το 50% θα σταματήσει τους πρώτους 6 μήνες, 1000 άτομα θα σταματήσουν μετά από 1 έτος, 500 άτομα θα σταματήσουν μετά από 2 έτη και 100 άτομα θα σταματήσουν μετά από 3 έτη. Στατιστικά μόνο 10 άτομα θα συνεχίσουν μακροπρόθεσμα δια βίου. Αυτό δυστυχώς είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης ξεκάθαρων στόχων και συνειδητής επιδίωξης.  

Η στοχοθεσία είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την πρόοδο των ανθρώπων. Ο καθορισμός των στόχων είναι μια διαδικασία που επιτρέπει στους ανθρώπους να εξειδικεύουν και έπειτα να δουλεύουν προς τους στόχους τους. Οι στόχοι για να μπορούν να επιτευχθούν πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Ακριβείς (Specific), Μετρήσιμοι (Measurable), Αποδεκτοί (Acceptable), Ρεαλιστικοί (Realistic), Επεκτάσιμοι (Extending) και Ανταποδοτικοί (Rewarding).
Πυραμίδα Μάθησης
Στην πυραμίδα μάθησης απεικονίζονται τα μέσα ποσοστά συγκράτησης των πληροφοριών από τους μαθητές ανάλογα με τις μεθόδους που εφαρμόζονται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Όπως φαίνεται, όσο πιο ενεργή είναι η συμμετοχή των μαθητών, τόσο ευκολότερα μπορούν να συγκρατήσουν τις πληροφορίες που προσλαμβάνουν και στη συνέχεια, μέσα από την επεξεργασία τους, να τις μετασχηματίσουν σε  γνώση.
Σύμφωνα με τα δεδομένα της πυραμίδας, συγκρατούμε 5% αυτών που ακούμε, 10% αυτών που διαβάζουμε, 20% αυτών που βλέπουμε και ακούμε (οπτικοακουστικά μέσα), 30% όσων αντιλαμβανόμαστε από επιδείξεις και παρουσιάσεις (π.χ. πειράματα), 50% όσων μαθαίνουμε μέσα από δραστηριότητες συνομιλίας και αντιπαράθεσης στα πλαίσια της ομάδας, 75% από πρακτική εφαρμογή όσων μαθαίνουμε και 90% από διδασκαλία άλλων, στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.

Άλλωστε, όπως είπε και ο Κομφούκιος: "Ακούω και ξεχνώ, βλέπω και θυμάμαι, κάνω και μαθαίνω"...

Το μοντέλο εκπαίδευσης του Sijo Bruce Lee στην Μαχητική του Τέχνη Jeet Kune Do
Ο Sijo Bruce Lee δημιουργός της σύγχρονης πολυμορφικής Μαχητικής Τέχνης Jeet Kune Do, έθεσε τα θεμέλια εκπαιδευτικής κατάρτισης και εξέλιξης για τους ασκούμενους της Τέχνης σε 4 αλληλένδετα στάδια:
1ο Στάδιο - Jun Fan
Ο ασκούμενος ξεκινά στο πρώτο στάδιο εκπαίδευσης ως άγραφος πίνακας (Tabula Rasa) και δέχεται ένα "καταιγισμό" τεχνικών και προπονητικών γνώσεων (Brainstorming), ώστε να αποκτήσει ταχύρυθμα βιώματα σε διάφορα πιθανά πεδία εμπλοκής (Λακτίσματα, Πυγμαχία, Trapping, Όρθια Πάλη, Μάχη Εδάφους, Μαζικές Επιθέσεις, Οπλομαχία).

2ο Στάδιο - Attributes Development
Στο δεύτερο στάδιο η εκπαίδευση γίνεται πιο ανθρωποκεντρική, με στόχους την προσωπική εξύψωση των ψυχοσωματικών δεξιοτήτων (Attributes) του ασκούμενου, καθώς και την προπονητική του αυτονόμηση.

3ο Στάδιο - Sparring & Strategies
Στο τρίτο στάδιο η εκπαίδευση εστιάζεται στην εφαρμογή και δοκιμή με στόχο την απόκτηση λειτουργικότητας (Functionality) και πειραματισμός με διάφορες στρατηγικές ελιγμών και μεταβάσεων σε διάφορα πεδία εμπλοκής.

4ο Στάδιο - Emptiness
Στο τέταρτο στάδιο ο ασκούμενος επιδιώκει την απλοποίηση, την απελευθέρωση από τον μιμητισμό και την εύρεση της προσωπικής του ταυτότητας έκφρασης. Η διαδικασία του αναστοχασµού είναι απαραίτητη σε κάθε βιωµατική δραστηριότητα, η εµπειρία δεν νοηµατοδοτείται από µόνη της και δεν καταλλήγει απαραίτητα σε γνώση αλλά χρειάζεται στοχασµός πάνω στο βίωµα και επεξεργασία της εµπειρίας, δηµιουργία συνδέσεων, νοηµατοδότηση, µεταγνώση και συναισθηµατική ισορροπία.

Στόχοι του γνωστικού τομέα κατά Bloom
To 1956 ο Benjamin Bloom, ένας εκπαιδευτικός ψυχολόγος στο πανεπιστήμιο του Σικάγου, πρότεινε μια ταξινόμηση-κατάταξη (ταξινομία) σε ιεραρχική μορφή των εκπαιδευτικών στόχων (Educational Objectives).
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι μπορούν να διακριθούν σε τρεις τομείς:

α) Γνωστικός τομέας (Cognitive), που αφορά τις διεργασίες της γνώσης και διανοητικές δεξιότητες.

β) Συναισθηματικός τομέας (Affective), που αφορά τις στάσεις (Attitudes) και ανάπτυξη μέσω συναισθημάτων ή συγκινησιακών περιοχών.

γ) Ψυχοκινητικός τομέας (Psychomotor), που αφορά τις χειρονακτικές ή φυσικές δεξιότητες (Skills).

Αναλυτικότερα, στον γνωστικό τομέα υπάρχουν τα παρακάτω επίπεδα:
Γνώση (γεγονότα, ανάκληση, αναγνώριση)
Κατανόηση (μετάφραση, διερμηνεία, συμπερασματολογία)
Εφαρμογή (σε νέα ή άγνωστα δεδομένα)
Ανάλυση (τμηματική)
Σύνθεση (συνδυασμός στοιχείων σε ένα νέο πρότυπο)
Αξιολόγηση (εφαρμογή κριτηρίων για την απόδειξη του συμπεράσματος)

1) Γνώση (Knowledge): Ανάκληση δεδομένων ή πληροφορίας. Το χαμηλότερο επίπεδο. Οι μαθητές ονομάζουν μέρη, αναγνωρίζουν, δίνουν ορισμό. Η συνηθέστερη μορφή μάθησης (ανάκληση γνώσης) όπου ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να ανακαλέσουν στη μνήμη τους και να διατυπώσουν ή να κάνουν χρήση πληροφοριών που συγκράτησαν από τη διδασκαλία ή μελέτησαν από διάφορες πηγές. Ουσιαστικά ελέγχεται η απομνημόνευση και η δυνατότητα άρτιας παρουσίασης. 

2) Κατανόηση (Comprehension): Κατανόηση της σημασίας, ερμηνεία προβλημάτων και οδηγιών, δήλωση ενός προβλήματος με διαφορετικές λέξεις. Ο μαθητής ερμηνεύει, εξηγεί γιατί συμβαίνει ένα φαινόμενο, κατατάσσει σε κατηγορίες. Ελέγχουμε κατά πόσον ο εκπαιδευόμενος κατάλαβε τις έννοιες που διδάχθηκε, προχωρώντας πέρα από την απλή συγκpάτηση γνώσεων, αν είναι δηλαδή σε θέση να διακρίνει ανάμεσα σε παρόμοια "αντικείμενα" το ζητούμενο και να οδηγηθεί σε περαιτέρω συμπεράσματα. Αξιολογείται έμμεσα από τα αποτελέσματά της όπως είναι προφανές αφoύ το ρήμα "καταλαβαίνω", ως μη ενεργητικό, δεν μπορεί να εισαγάγει ΣΤΟΧΟΥΣ.

3) Εφαρμογή (Application): Χρήση μιας έννοιας ή γενίκευσης σε νέες καταστάσεις και πλαίσια, εφαρμογή της γνώσης από το σχολείο σε άλλους χώρους. Ο μαθητής επιλύει, χρησιμοποιεί αρχές σε πραγματικές καταστάσεις, προβλέπει αποτέλεσμα. Το τρίτο επίπεδο στην ταξινομία στόχων του Bloom προϋποθέτει και γνώση και κατανόηση από μέρους του εκπαιδευομένου. Εδώ εξετάζεται η ικανότητα της χρησιμοποίησης της Γνώσης που δεν απομνημονεύθηκε απλώς, αλλά και κατανοήθηκε και είναι πλέον εργαλείο του μαθητή για επίλυση ζητουμένων καταστάσεων. Αν η επίλυση δεν απαιτεί σχετική γνώση που προέκυψε από τη διδασκαλία, αλλά δίνεται και από άτομα μη σχετικά με το αντικείμενο, τότε δεν πρόκειται για εφαρμογή αλλά οφείλεται στη νοητική ανάπτυξη και κριτική ικανότητα του εξεταζομένου.

4) Ανάλυση (Analysis): Διάκριση σε συστατικά μέρη και κατανόηση της οργανωτικής δομής τους. Ο μαθητής συγκρίνει, αντιπαραβάλλει, αναλύει πρόβλημα στα επιμέρους συστατικά. Ελέγχεται η ικανότητα του ατόμου, το οποίο αφού έχει κατανοήσει το γνωστικό περιεχόμενο, μπορεί να διακρίνει καταστάσεις, προθέσεις και επιπτώσεις που δεν αναγράφονται, και συχνά τροποποιεί την αρχική αντίληψη. Είναι η ικανότητα διάκρισης που συχνά διατυπώνουμε ως μήνυμα του συγγραφέα ή του καλλιτέχνη.

5) Σύνθεση (Synthesis): Κατασκευή νέας δομής από διαφορετικά στοιχεία, δημιουργία νέου νοήματος ή δομής. Ο μαθητής σχεδιάζει, αναπτύσσει, οργανώνει επιμέρους στοιχεία για τη λύση προβλήματος. Η αντίστροφη πορεία της διαδικασίας της ανάλυσης. Ελέγχεται η δημιουργική ικανότητα του εξεταζομένου να δομεί ενιαίο σύνολο, που δεν προϋπήρχε, συνδυάζοντας διάσπαρτα στοιχεία. Πρόκειται για παραγωγική διαδικασία.

6) Αξιολόγηση (Evaluation): Διατύπωση αξιολογικών κρίσεων. Ο μαθητής εκτιμά, ασκεί κριτική σε μία άποψη, επιχειρηματολογεί ενάντια σε μία πρόταση. Το ανώτερο επίπεδο στην ταξινομία. Προσπαθούμε να ελέγξουμε την ικανότητα του μαθητή να κρίνει την αξία ή την ποιότητα ενεργειών, τεκμηριώνοντας την άποψη του με συγκεκριμένα κριτήρια που του δίνονται ή θέτει μόνος του. Σ' αυτό αποσκοπούν οι ερωτήσεις κρίσης. Πρέπει, βέβαια, να στηρίζονται όσο είναι δυνατόν σε αντικειμενικά κριτήρια και όχι σε εκτιμήσεις (γνώμες) που αποσκοπούν σε προσωπικά συμφέροντα. Η αξιολόγηση αποτελεί “πρελούδιο” για τις νέες γνώσεις.

Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do: Σύγχρονοι μέθοδοι προπονησιολογίας, αποδοτικές τεχνοτροπίες αυτοπροστασίας για τον ολοκληρωμένο μαχητή, για τον σοβαρό ασκούμενο και πάνω από όλα για τον σκεπτόμενο άνθρωπο!Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).  

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html
Facebook: https://www.facebook.com/jkd.gr

Το παρόν άρθρο αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, μετάφραση και τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αρθρογράφου!Κυριακή 15 Ιουλίου 2018

Ινδονησιακή Πολεμική Τέχνη Σιλάτ - Σεπτέμβριος 2018


Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do διοργανώνει για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018 ειδικό ταχύρυθμο εντατικό πρόγραμμα ομαδικών προπονήσεων, με τους εκπαιδευτές: Ευάγγελο ΖορμπάΛευτέρη Κασφίκη και Πέτρο Καλόφωνο με κάλυψη συγκεκριμένων θεματικών προπονητικών ενοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ινδονησιακή πολεμική τέχνη Σιλάτ (Kuntao Silat DeThouars)!

Έναρξη προγράμματος: Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου 2018 (Ώρες: 19:00-20:30).

Η εκπαίδευση θα διεξάγεται στην Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do κάθε ΔευτέραΤετάρτη και Παρασκευή (Ώρες: 19:00-20:30).

Διάρκεια προγράμματος: 03-28 Σεπτεμβρίου 2018, συνολικά 12 ομαδικές προπονήσεις.

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.jkd.gr/silat.html

* Το εντατικό πρόγραμμα θα έχει αυστηρά περιορισμένο αριθμό συμμετοχών, για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: Ευάγγελος Ζορμπάς, τηλ.: 6946781911


Η μαχητική τέχνη Hakka Kuntao Silat DeThouars είναι μία από τις πιο αποδοτικές μαχητικές τέχνες αυτοπροστασίας στον κόσμο... Δημιουργήθηκε από τον Willem De Thouars και αποτελεί μία πρόσμιξη Ινδονησιακών και Κινέζικων μαχητικών συστημάτων με σκοπό την ρεαλιστική αυτοάμυνα και αυτοπροστασία, άοπλα και ένοπλα.

Ακολουθούν μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία της δομής εκπαίδευσης στην τέχνη του Kuntao Silat:

1. Djurus
Τα Djurus είναι φόρμες κινήσεων των άνω άκρων για την καλλιέργεια του συγχρονισμού των χεριών (Coordination), την ανάπτυξη κινητικής ροής (Flow) και την εφαρμογή αποδοτικής μηχανικής σώματος (Body Mechanics). Τα Djurus είναι ο θεμέλιος λίθος της τέχνης, η ίδια η λέξη Djuru σημαίνει Ρίζα (Root), όπου μέσω των Djurus πηγάζουν και ξεκλειδώνονται όλες οι τεχνικές...

2. Lankas
Τα Lankas είναι οι αντίστοιχες φόρμες κινήσεων των κάτω άκρων για την καλλιέργεια του συγχρονισμού των ποδιών και χεριών (Coordination), την ενδυνάμωση των συνδέσμων και αρθρώσεων των κάτω άκρων, την ανάπτυξη κινησιολογίας (Footwork) σε 360 μοίρες κίνησης κατά την αντιμετώπιση μαζικών επιθέσεων από πολλαπλούς αντιπάλους (Mass Attacks) και από κάθε πιθανή γωνία επίθεσης, καθώς και για την ανάπτυξη τεχνικών σαρώσεων (Sweeps), ρίψεων (Throws) και παγιδεύσεων των κάτω άκρων (Foot Trapping).

Ο ασκούμενος στην τέχνη Kuntao Silat εξασκείται μακροχρόνια σε φόρμες κινήσεων, δίνοντας έμφαση στην βελτίωση του χρονισμού των κινήσεών του σε σχέση με τον αντίπαλο και στην ενίσχυση της μυικής μνήμης (Muscle Memory) μέσω της επανάληψης. Με σωστό χρονισμό ένας πιο μικρόσωμος άνθρωπος μπορεί να υπερνικήσει έναν πιο μεγαλόσωμο και δυνατότερο αντίπαλο... Ο χρονισμός είναι υψίστης σημασίας για τον ασκούμενο, ενώ η ταχύτητα και η δύναμη είναι δευτερεούσης προτεραιότητας στην εξάσκηση.

3. Buah
Τα Buah είναι οι μαχητικές εφαρμογές των Djurus και Lankas. Η λέξη Buah σημαίνει Φρούτο (Fruit), υποδηλώνοντας ότι οι μαχητικές τεχνικές παράγονται από τον ίδιο τον ασκούμενο μέσα από ένα πρίσμα προσωπικής ερμηνείας των Djurus και Lankas. Σε αντίθεση με άλλες κλασσικές πολεμικές τέχνες, η τέχνη Kuntao Silat δεν στηρίζεται στην τυποποίηση των τεχνικών και στην στείρα απομνημόνευσή τους, αλλά στην δημιουργία και συνεχή εξέλιξη τεχνικών μέσω προσωπικής ανάλυσης και κατανόησης των θεωριών της τέχνης. Η τέχνη Kuntao Silat είναι διαφορετική για τον κάθε ασκούμενο...

4. Kembangan
Στις σύγχρονες μαχητικές τέχνες η σόλο εξάσκηση μέσω σκιαμαχίας (Shadow Boxing) έχει αναμφίβολα θετικά αποτελέσματα στην εξέλιξη του ασκούμενου. Αντίστοιχος τρόπος προπόνησης στην Φιλιππινέζικη πολεμική τέχνη Kali είναι το Carenza και αντίστοιχος τρόπος προπόνησης στην τέχνη Kuntao Silat είναι το Kembangan. Εναλλαγή ρυθμών κίνησης, διασύνδεση τεχνικών, ελευθερία κίνησης και ροή αποτελούν στοιχεία που βελτιώνουν τις αθλητικές δεξιότητες (Attributes) του ασκούμενου κατακόρυφα... Η λέξη Kembangan σημαίνει Άνθος (Flower), υποδηλώνοντας την ανάπτυξη του ασκούμενου μέσω της σκιαμαχίας...

Η τέχνη Kuntao Silat δεν είναι μαχητικό αγώνισμα, ούτε τέχνη επίδειξης με χορευτικές κινήσεις, η επιτομή της τέχνης είναι η αυτοάμυνα... Ο Willem DeThouars διδάσκει την τέχνη όπως διδασκόταν πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ως πολεμική τέχνη για ρεαλιστική αυτοάμυνα και εξουδετέρωση του αντιπάλου. Η αντιμετώπιση ενέδρας, η αντιμετώπιση πολλαπλών αντιπάλων, η χρήση και αντιμετώπιση όπλων στοιχειοθετούν το πλαίσιο εκπαίδευσης του ασκούμενου στην τέχνη Kuntao Silat...


Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html